EMİRDAĞ LAHİKASI – vd. (647-654)

647 648 64: Bolşevizm, küfr-ü mutlak [her açıdan inkârcılığa düşmek] ve fikr-i tabiata [her şeyi tabiatın yarattığını kabul eden düşünce] karşı Risale-i Nur: Üstad Bediüzzaman talebelerine yazdığı bu mektupta, “İhlâs” ve mektupların suretlerinin hafiyeler [gizli çalışan, casus] tarafından alındığını ve bundan dolayı talebelerin endişe etmemesini söyler. Çünkü Bolşevizm, küfr-ü mutlak [her açıdan inkârcılığa düşmek] ve […]

EMİRDAĞ LAHİKASI – 2. Bölüm 140-151. Mektuplar (614-638)

614 kalesi olan bu üniversiteyi yine mesâil-i azîme-yi [büyük meseleler] siyasiye içinde yeniden nazara alması, elbette bu vatan, bu devlete, bu millete bu azîm, fâideli hizmeti netice verecek. Ulûm-u diniye o üniversitede esas olacak. Çünkü hariçteki kuvvet tahribatı mânevîdir, imansızlıkladır. O mânevî tahribata karşı atom bombası, ancak mânevî cihetinde mâneviyattan kuvvet alıp o tahribatı durdurabilir. […]

EMİRDAĞ LAHİKASI – 2. Bölüm 120-139. Mektuplar (585-613)

585 – 120 – بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ * 1 Aziz kardeşlerim, Bu defa motorlu kayık içinde Eğirdir’den Barla’ya giderken denizin dehşetli, emsalsiz fırtınası leyle-i Kadirdeki [Kadir Gecesi] dehşetli hastalık gibi, zahmet noktasını kaldırıp büyük bir rahmete vesile olduğunu sizlere müjde veriyorum. Altı arkadaşla beraber şehid olmak, yedi ihtimalden altı ihtimalle deniz bize geniş bir kabir olmak için […]

EMİRDAĞ LAHİKASI – 2. Bölüm 100-119. Mektuplar (553-584)

553 – 100 –  [Bağdat’ta çıkan ed-Difa gazetesinin muharriri [yazar, gazete yazarı] İsa Abdülkadir’in Arabî makalesinin tercümesi.] Bağdat’ta çıkan ed-Difa gazetesi Risale-i Nur talebelerinden bahisle diyor ki: Türkiye’deki Nur talebelerinin İhvan-ı Müslimîn cemiyeti ile alâkaları nedir, ne münasebeti var? Hem farkları nedir? Türkiye’deki Nur talebeleri, Mısır’da ve bilâd-ı Arapta İhvan-ı Müslimîn namında ittihad-ı İslâma çalışan cemiyetler […]

EMİRDAĞ LAHİKASI – 2. Bölüm 80-99. Mektuplar (485-552)

485 Risale-i Nur’un da bir sahifesini okumuş. Risale-i Nur’un bir sahifesiyle daha ziyade imanını kurtardığını ikrar etmiş. اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى 1 Duanıza muhtaç kardeşiniz Said Nursî – 79 – Üstadımız diyor ki: Mahkemelerin tehirinde hayır var. Şimdiye kadar Nura ve Nurculara verilen zahmetler, rahmetlere dönmesi gösteriyor ki, bu tehirde de hayırlar var ki, birisi bu olmak […]

EMİRDAĞ LAHİKASI – 2. Bölüm 60-79. Mektuplar (434-484)

434 – 60 – Aziz, sıddık kardeşlerim, Evvelâ: Bütün ruh u canımızla Receb-i Şerifinizi [mübarek aylardan birincisi olan Recep ayı; hicrî ayların yedincisi] ve Şuhur-u Selâsenizi [üç aylar] tebrik edip Cenab-ı Erhamürrahimînden niyaz ediyoruz ki, hakkınızda ve hakkımızda seksen sene bir mânevî ömr-ü bâki [devamlı ömür] kazandırmaya bu üç mübarek ayı vesile eylesin. Âmin. Saniyen: [ikinci […]

EMİRDAĞ LAHİKASI – 2. Bölüm 40-59. Mektuplar (411-433)

411 görüyorsunuz. Ben de şimdi nafakamla tedarik ettiğim nüshalarımı o küçük medrese-i Nuriyeme [Risale-i Nur’ların okunduğu yerler] benim bedelime gönderiyorum. Onların adedince Said’ler, seninle komşu olurlar. Hem fedakâr evlâdın çok fevkinde [üstünde] sadakatle şimdiye kadar hizmetleriyle herbiri birer genç Said olarak beş-on Abdurrahmanlarım hükmünde Sungur, Ceylân, Tillolu Said, Salih, Abdullah, Ahmed, [çokça medhedilen, övülen] Ziya […]

EMİRDAĞ LAHİKASI – 2. Bölüm 20-39. Mektuplar (389-410)

389 Demokratlar mecburdurlar ki hem Nurcuları, hem ulemâyı, hem milleti memnun ve minnettar etmek, hem Amerika ve müttefiklerinin yardımlarını kaybetmemek için bütün kuvvetleriyle ezan meselesi gibi şeâir-i İslâmiyeyi [İslâma sembol olmuş iş ve ibâdetler] ihyâ [diriltme, hayat verme] için mümkün oldukça tamire çalışmaları lâzım ve elzemdir. Maatteessüf, [ne yazık ki] bazı müfrit [ifrat eden, aşırıya […]

EMİRDAĞ LAHİKASI – 2. Bölüm 1-19. Mektuplar (367-388)

367 – 1 – Aziz, sıddık kardeşlerim, Bayram tebrikiyle beraber herbirinizi derecesine göre birer Said ve birer vârisim [Bâki olan, herşeyin gerçek sahibi ve vârisi olan, herşeyin mülkünü elinde tutan Allah] ve benim yerimde Nurların birer bekçi muhafızı olarak mânevî bir hâtıraya binaen kabul ettiğimi haber verdiğim gibi, şimdi de size beyan ediyorum. Mâdem haddimden çok […]

EMİRDAĞ LAHİKASI – 1. Bölüm 200-221. Mektuplar (331-366)

331 – 200 – Mu’cizeli Kur’ân’ımızdan Sûre-i Rahmân tevafukat-ı lâtifesi [güzel münasebet, denklik ve uygunluklar] içinde bulunan cüz ile, güzel tevafuklu bir cüz ile İstanbul’da matbaacı Aziz’e göstermek için göndermiştik. O da çok beğenmiş, söz vermiş ki: “Ne vakit isterseniz, bunu da Hizb-i Kur’âniye ve Hizb-i Nuriye gibi fotoğrafla tab [basma] edeceğim. Hindistan’a bir milyon Kur’ân’ı […]